પ્રાર્થના

મમ્મી તું હસતી રેજે

Posted on Updated on

Happy Mother’s Day to all d beautifull angles in your children’s life..May we all be Happy nd Blessed always..

ભગવાનની સામે ઉભા રહીને આપણે શુ માંગીએ?! લગભગ એમ જ કે, મને આ દે, તે દે..મને અને દે..મને અને દે..!!

પણ મે મારી મમ્મીને માતાજી પાસે કાયમ પોતાના સંતાનો માટે જ પ્રાર્થના કરતી જોઈ!! (તમે પણ તમારી માઁનેઆમ જ પ્રાર્થના કરતી જોઈ હશે!) અને એ કારણે સમજણી થઈ ત્યારથી મનમાં પ્રાર્થના કરુ તો, રોજ જ એ અવશ્ય કહુ કે, ‘હે પ્રભુ મારા મમ્મી-પપ્પાને સુખી કરજે, એમને સારુ સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરજે.’ આપણે આમ તો શુ દેવાના માઁ-બાપને..પણ પ્રાર્થના તો દઈ જ શકીએને?! નજીક હોઈએ કે દૂર, શરીર સ્વરૂપે કે આત્મા સ્વરૂપે.. જે માઁબાપ આપડા માટે પ્રાર્થના કરતા હોય એમના માટે આપડે પણ સંતાન તરીકે પ્રાર્થના કરી શકીએ. મને વિશ્વાસ છે.. જેમ એમની પ્રાર્થના આપણને ફળે એમ આપણી પ્રાર્થના એમને પણ ફળેજ. ગરીબ હોય કે અમીર, પાસે કે દૂર, આ સંસારમાં કે પેલે પાર..એમને માટે સૌથી મોટી ગિફ્ટ કે સહારો જો હોય તો એ છે એમના માટે પ્રાર્થના..

માટે મમ્મી હુ રોજની જેમ આજે પણ પ્રાર્થના કરીશ કે, ‘મારા મમ્મી પપ્પાને સુખી કરજે પ્રભુ, એમને ઉત્મ સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરજે.’

“મમ્મી તુ “હસુ છુ”,હસતી રહેજે,તુ હંમેશા ખુશ રહેજે ..એ જ આજે અને સદાય પ્રાર્થના.

મારી મમ્મી તો મોબાઈલથી દૂર જ રહે છે.. એનો ઉપયોગ એને અટપટો લાગે છે..માટે ફેસબુક, વોટ્સએપ એ બધુ એના માટે એક સમાન જ છે એવુ એ કોઈ વાર કહે..માટે જે એના હ્રદય સુધી સરળતાથી પહોંચે, હુ એને એવુ મોકલુ છુ..”મારી પ્રાર્થના”

લવ યુ મોમ.

-ધારાભટ્ટ-યેવલે

Advertisements