ભાવને ભજું

Posted on Updated on

એ જ્યારે ખૂબ ઉદારતાથી, નિખાલસતાથી જ્યારે ‘નમસ્તે’ કહે છે..મને પણ એ જ ભાવથી ‘સલામ’ કહેવાનું મન થઈ જાય છે..
માણસ જ્યારે ખાલી માણસની જેમ માણસને જોતો થશે તો જ આ જગતમાં માણસાઈને પૂજાશે.
તું હર મનમાં
તું હર તનમાં
તુજને પૂજું
તુજને નમું
નિખાલસતામાં,
ઉદારતાનાં આર્શીવાદમાં,
તું હર કણ કણમાં,
તું ક્ષણ ક્ષણમાં.
-ધારાભટ્ટ-યેવલે
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s